محاسبه میزان حافظه ی مورد نیاز سیستم مدار بسته

Alert message

Video format

Video quality

Scene activity

کل حافظه ی مورد نیاز
(TB)*

* میزان حافظه تخمینی است.